Preventivní projekt NA JEDNÉ LODI IV.

Registrační číslo projektu: RP 19-19/027

Oblast podpory: Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování - FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

Výše podpory: 50 000,- Kč

Náklady projektu: 86 000,-Kč

Projekt spočívá ve spolupráci s D-sdružením Olomouc jako realizátorem preventivním programů pro vybrané ročníky a organizací adaptačních programů pro žáky VI. ročníku.

 

Cíle projektu:

  1. Upozornit na vysoká rizika spojená s rizikovým a závislostním chováním, vytvářet a měnit postoje dospívajících k tomuto závažnému jevu a rozvíjet sociální inteligenci a sociální cítění žáků a studentů dotýkající se také ostatních patologických jevů (šikana, xenofobie, násilí, rasismus atd.).
  2. Zvýšit šanci k úspěšnému léčení rizikového chování či zabránění růstu šikany a rasismu do vyšších nekontrolovatelných stádií (přijetí norem agresorů, totalita), podpořit možnost svěřit se s aktuálním problémem začínající šikany, kyberšikany, závislosti, poruch příjmů potravy, gamblingu důvěryhodné autoritě a začít ho řešit prostřednictvím specializovaného pracoviště.
  3. Zvýšit dovednost žáků umět si poradit (či poradit druhému) v závažné životní situaci, nebát se pomoci a nebát se říci si o pomoc. Vyšší úroveň otevřené aktivní komunikace o závažných etických problémech uvnitř školy.
  1. Posílit otevřenou aktivní komunikaci o závažných etických a zdravotních problémech uvnitř školy a upozornit na podceňování patologických změn vztahu k sobě, vlastnímu tělu, negativnímu hodnocení jeho proporcí a hmotnosti – příčiny vzniku mentální anorexie.
  1. Zlepšit orientaci ve vyhledání odborné pomoci ve skutečně krizové situaci (např. Linka Bezpečí, odborní dětští psychologové a psychiatři, Pedagogicko – psychologická poradna apod.) a pomoci takto žákům, případně pedagogům.

 

 

 

 

Obsah jednotlivých programů:

 

Méďové – III. roč.

 

Strukturovaný dramatický program pro děti mladšího školního věku vycházející z klasické pohádky Maruška a medvědi.

Co s tím, když něco provedu  - třeba poškodím cizí věc či něco ukradnu nebo někomu ublížím, i když to třeba nebylo se zlým úmyslem? Jaké to je, být v kůži rodičů, když to se mnou řeší? Jaké jsou možnosti nápravy? Je možné průšvihům předcházet?

Program, v němž se improvizuje, tvoří, spolupracuje, řeší problémové vztahové situace a rozvíjí sociální dovednosti. Děti se hravou nenásilnou formou vžijí do role hrdinky, která někomu ublíží a spolu s ní hledají možnosti nápravy a vůbec prevence nežádoucího chování.

Délka trvání: 2 vyučovací hodiny

 

Jonatán a R.S.B, s.r.o – V. roč.

Desetiletého Jonathana, kterému rodiče odjedou na delší dobu do zahraničí, začíná obtěžovat skupina deváťáků. Vykutálená partička neváhá ty, co nechtějí zaplatit vymáhaný obnos, vyválet v bahně nebo jim roztrhat všechny učebnice. Dokáže se jim Jonathan ubránit?  Briana Jacquese, autor povídky, na jejíž motivy program vznikl, zapojil do realistického příběhu i prvky magie a sci-fi. Program pomáhá dětem mladšího školního věku hledat účinné formy obrany proti šikaně.

Délka trvání: 2 vyučovací hodiny

 

Adaptační pobyty – VI. roč.

 

Adaptační pobyty realizujeme při přechodu z I. na II. stupeň ZŠ. Žáci se jich účastní s novou třídní učitelkou a školní psycholožkou. Prožitkovou formou se navzájem poznávají, stmelují kolektiv a utužují vztahy.

 

Na jednom prkně – VI. roč.

 

Prkno jako prám, na kterém třída společně pluje a objevuje fiktivní svět, jež se světu dětí může podobat. Třída se vydává na plavbu za získáním Listiny úspěchu. Prkno jako trám sloužící k záchraně třídy, ale i ostatních postav příběhu. Prkno jako prostředek cesty a domluvy – aneb jak komunikovat, domluvit se, pomáhat si a dospět ke společnému úspěchu.

Program je zaměřen na kolektivy, které potřebují upevnit vztahy, zlepšit komunikaci a v praktické rovině naučit vzájemně si pomáhat.

Délka trvání: 3 - 4 vyučovací hodiny

 

Outsider aneb jak z toho ven – VII. roč.

 

Jak vzniká šikana? Co ještě není a co už je šikana? Jak pomoci člověku postiženému šikanou? Co s agresorem? Jak obnovit zdraví kolektivu, ve kterém byla diagnostikována šikana? Těmito otázkami se zabývá interaktivní zážitkový program určený 12 – 15letým žákům. V průběhu programu se účastníci aktivně (formou strukturovaného dramatu) seznamují se skutečnými případy šikany, mají možnost zamyslet se nad příčinami vzniku agrese, nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi jak pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu. Součástí programu je tvorba třídní charty proti šikaně.

Délka trvání: 2 vyučovací hodiny

 

Petřin příběh – IX. roč.

- vychází ze skutečného příběhu studentky 1. ročníku střední školy, který realizátoři zpracovali do podoby socio-dramatu, využívajícího techniky divadla fórum, techniky hry v rolích, skupinového dialogu, psaní dopisu za postavu atd.

Jedná se o příběh výtvarně nadané dívky, která se, přestože pro ni byla droga jen občasným zdrojem extatického prožitku, dostala do konfliktu se zákonem a hrozilo jí trestní obvinění. Dívka se do problémů dostane za okolností, které jsou dospívajícím blízké – přes partnera, přes první opravdový milostný vztah. Žáci – účastníci projektu, si nejprve projdou uvolňovacími technikami, po nichž následuje diskuse o podobách jimi vyhledávané extáze jako nezbytného pročišťujícího a katarzního momentu v jejich životě. Následně vstupují do příběhu dívky, nejprve se snaží z autorské malby, z deníku a fotografií, které rozehrávají, vyvodit povahové rysy hrdinky příběhu a její vztahy k rodině, přátelům a k prvnímu partnerovi, aby vybaveni prožitkem a poznáním mohly absolvovat pro dívku a její rodinu kritické okamžiky – od zjištění rodičů, že dcera experimentovala s drogou až po hledání účinného prostředku, metody, argumentů, jimiž se rodiče na popud policie pokusí přesvědčit dívku, aby opustila svého milého, který napomáhá distribuci pervitinu a několikrát přiměl také dívku, aby mu pomohla s opatřením léků potřebných na výrobu. Příběh pracující s tématem skrytého sociálního vyloučení (v případě dívky) a s postupným narůstáním sociální vyloučenosti v případě jejího partnera, přináší mladým lidem možnost nanečisto a přitom emotivně silně procítit a prožít mnohé z problémů, které s sebou může přinést mladými lidmi často podceňované „pouhé“ experimentování s drogou.

Délka trvání: 2 vyučovací hodiny