Povinné informace

Základní údaje o škole

název školy Základní škola Mánesova Otrokovice,
příspěvková organizace
IZO ředitelství 600 114 465
750 20 220
zřizovatel město Otrokovice, nám. 3. května 1340,
765 02 Otrokovice
důvod založení výchova a vzdělávání ve školách zařazených do školského rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu
předmět činnosti podle zřizovací listiny poskytování základního vzdělávání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu zabezpečování školního a závodního stravování
Organizační struktura
statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Bc. Marcela Javoříková

jmenována 21. 8. 2017 rozhodnutím RMO/434/08/17

organizační řád školy Odkaz zde
organizační schéma Odkaz zde
Kontaktní spojení
sídlo a kontaktní poštovní adresa Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
telefonický kontakt 577 926 720, 577 926 721, 577 924 103
e-podatelna epodatelna@zsotrman.cz
datová schránka cz2mpm8
elektronické adresy skola@zsotrman.cz;

reditelna@zsotrman.cz

prijmeniucitele@zsotrman.cz

webové stránky www.zsotrman.cz
adresa úřadoven pro osobní návštěvu (základní škola, školní družina i školní jídelna) Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
úřední hodiny kancelář školy

Po – pá: 7.15 – 8.00 a 12.45 – 14.15

vedení školy

Po – pá: 7.30 – 12.00 a 13.00 - 16.00

zrušit tady tu čáru nad!!! vedoucí školní jídelny

Po – pá: 7.00 – 8.00

pracovník pro poskytování informací Ing. Hana Partiková
tel. 577 926 720

e-mail: partikova@zsotrman.cz

platby poukazujte na číslo účtu u KB Otrokovice 27-6261960277/0100
Seznam hlavních dokumentů

(dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy)

 

školní vzdělávací program informace na webu školy, plná verze k nahlédnutí na informační polici v šatnách a v ředitelně školy
školní řád Odkaz zde
vnitřní řád školní družiny Odkaz zde
vnitřní řád školního klubu Odkaz zde
vnitřní řád školní jídelny Chybí
výroční zprávy o činnosti školy Odkaz zde
Rozpočet školy
rozpočet 2020 Odkaz zde
střednědobý výhled rozpočtu Odkaz zde
Žádosti o informace

(žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

příjem žádostí a podání ústně
(telefonicky nebo osobně u vedoucích útvarů)
písemně
(poštou, elektronickou poštou, předáním písemné žádosti nebo podání v kanceláři školy)
opravné prostředky Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo do marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, nebo měl vydat.
Formuláře
žádost o přestup žáka Chybí
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Chybí
žádost o odklad povinné školní docházky Odkaz zde
žádost o uvolnění žáka z výuky Odkaz zde
žádost o uvolnění nebo osvobození z tělesné výchovy Odkaz zde
žádost o uvolnění z předmětu Odkaz zde
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
nástup do prvního ročníku Chybí
chceme odklad Chybí
chceme pokračování ve vzdělávání po ukončení povinné školní docházky Chybí
Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

Sazebník úhrad za poskytování informací
náklady spojené s vyhledáváním informací 80,- Kč za každou započatou hodinu
pořízení kopie formátu A4 za list jednostranně 1,50 Kč; dvoustranně 3,- Kč
opatření technického nosiče dat (CD) 20,- Kč
odeslání informace žadateli dle platného poštovního sazebníku + 10,- Kč
usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací není