Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ Mánesova Otrokovice (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP řeší aktuální i dlouhodobé záležitosti vyplývající z potřeb školy. Úzce spolupracuje s vedením školy, s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a také s dalšími odborníky, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků. Naším cílem je, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla plynulá a problém jednotlivého žáka byl řešen komplexně.

Cílovou skupinou našeho školního poradenského pracoviště jsou především žáci. Základní školní vzdělání je nezbytným předpokladem pro další osobnostní růst a vývoj dítěte. Doba povinné školní docházky (1.- 9. třída) představuje dlouhý vývoj v osobnosti dítěte.  Je obdobím, kde na počátku přichází dítě mladšího školního věku a v závěru odchází dítě v období pubertě a začínajícího dospívání. Tento životní úsek nabízí spoustu témat k řešení, ať už se jedná o oblast sociální (vztahovou), výukovou, výchovnou či rodinnou.

Naším cílem je vytvoření podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v osobním a sociálním vývoji žáků. Zároveň chceme preventivně problémům  předcházet a zkvalitňovat tak klima školy.

Činnost našeho ŠPP je převážně zaměřená na:

  • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, rodičům a pedagogům z oblasti pedagogické, psychologické.
  • pracovníci ŠPP poskytují krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci.
  • prevenci sociálně patologických jevů.
  • vytváření opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídách.
  • zajištění podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení, na žáky integrované a nadané.
  • žáky se specifickými poruchami chování.
  • prevenci školní neúspěšnosti žáků.
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.
  • podporu spolupráce rodiny a školy.
  • prohloubení spolupráce s ostatními odborníky a poradenskými zařízeními.

K individuální systematické práci s dítětem je vždy nutný písemný souhlas rodičů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 

Mgr. Lenka Zvoníčková Školní psycholožka,

vedoucí ŠPP

zvonickova@zsotrman.cz
Mgr.Alena Reiskupová výchovná poradkyně

zástupkyně pro 1. stupeň

reiskupova@zsotrman.cz
Mgr. Martina Smolinková výchovná poradkyně

kariérový poradce

smolinkova@zsotrman.cz
Mgr. Gabriela Račická metodička prevence 1. stupeň racicka@zsotrman.cz
Mgr. Marek Kryška metodik prevence 2. Stupeň

mentor

kryska@zsotrman.cz
Mgr. Andrea Dohnalová učitelka 1. stupně

mentorka

dohnalova@zsotrman.cz
Mgr. Stanislav Šindler učitel 2. stupně

mentor

sindler@zsotrman.cz
Mgr.Martina Kryšková zástupkyně pro 2. Stupeň

mentorka

kryskova@zsotrman.cz