Máneska je dobrá volba

 1. Na našich žácích nám záleží, proto naši učitelé
 • tvoří kompaktní, dlouhodobě stabilní tým,
 • ve škole i při mimoškolních aktivitách vytváří podmínky pro všestranný rozvoj žáků,
 • k žákům přistupují jako k osobnostem,
 • podporují bezpečné, tvůrčí a respektující prostředí školy,
 • podporují spolupráci mezi žáky i v rámci učitelského sboru,
 • pracují na jednotných pravidlech školy,
 • trvale se vzdělávají, do výuky zařazují moderní vyučovací trendy a metody,
 • pracují v tandemu,
 • otevřeně přistupují k rodičům,
 • mají možnost spolupracovat s odborníky, např. s externí mentorkou, s pracovníky poradenských zařízení atd.

 

 1. Naši žáci mohou dosahovat svého osobního maxima v různých oblastech:
 • čtení vyučujeme metodou Sfumato (všichni naši prvňáčci bez problémů čtou bez domácí přípravy), věnujeme se rozvoji čtenářské gramotnosti,
 • do matematiky zařazujeme prvky metodiky Hejného,
 • angličtinu učíme od 1. třídy, od 2. třídy pracují žáci v hodinách s rodilými mluvčími, v 5. a 9. ročníku máme posílenou hodinovou dotaci výuky AJ na 4 hodiny týdně, připravujeme žáky na Cambridgeské zkoušky, do školy zveme zahraniční studenty (projekt Edison), používáme metodologii CLIL,
 • od 6. ročníku učíme druhý cizí jazyk,
 • podporujeme přírodovědné vzdělávání, programujeme roboty (spolupracujeme s firmou KDZ), věnujeme se geoinformatice, fenologii, měřením meteorologických dat spolupracujeme s NASA (projekt GLOBE), revitalizovali jsme školní zahradu,
 • sportujeme ve škole i mimo ni, žáci jsou úspěšní zejména ve florbalu a v atletice, v ŠD se věnujeme pohybu v projektu Zdravý pohyb do škol,
 • naše škola je kvalitně vybavená, ve výuce pracujeme s ICT technikou,
 • máme školní klub a školní družinu s bohatou nabídkou kroužků různého zaměření.

 

 1. Spolupracujeme
 • s odborníky
 • jsme spolupracující škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,
 • v rámci výuky na první stupni zahajujeme spolupráci s Ústavem pedagogických věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
 • podílíme se na společných projektech se SPŠ Otrokovice (polytechnické vzdělávání),
 • díky Společnosti pro kvalitu školy a zapojení do jejich projektu bezplatně zajišťujeme vzdělávání pedagogického sboru, proškolování interních mentorů, setkávání učitelů s externí mentorkou, výjezdy vedení školy do českých i zahraničních škol,
 • získáváme zkušenosti s alternativním školstvím, vybrané prvky zařazujeme do výuky.
 • s rodiči a přáteli školy
 • skvěle funguje náš Spolek rodičů, který nám pomáhá při všech školních akcích a pořádá oblíbený Večírek SR,
 • mezi rodiči a přáteli školy máme spoustu těch, kteří nás ochotně podporují finančně i materiálně (finanční dary za rok 2018 jsou ve výši 118 500,- Kč, za první pololetí roku 2019 ve výši 114 500,- Kč),
 • jsme škola s certifikátem Rodiče vítáni,
 • pořádáme besedy pro rodiče i „Otevřenou ředitelnu“
 • společně běháme i chodíme na výlety.
 • s městem Otrokovice
 • jsme součástí Místního akčního plánu,
 • školní pěvecký sbor Studánka a přírodovědný kroužek reprezentují na městských akcích a slavnostech,
 • žáci vystupují každý měsíc v Senioru C při gratulacích jubilantům,
 • žáci se účastní sportovních celoměstských akcí a soutěží.

 

 1. Naši žáci zažívají
 • úspěch při olympiádách, přehlídkách a soutěžích, na které je připravujeme,
 • legraci a zábavu na školách v přírodě, na výletech, šesťáci na adapťáku, sedmáci na lyžáku (na lyžáku byli pilotně i páťáci) a ostatní i třeba při spaní ve škole,
 • cestovní horečku na zahraničních výjezdech a exkurzích (Velká Británie, Rakousko, Německo) i při mezinárodních projektech Erasmus+,
 • pocit radosti při školních slavnostech (Advent na Mánesce, Akademie, Vánoční setkání, rozloučení s deváťáky…),
 • pocit sounáležitosti při meziročníkové spolupráci dvou kamarádských tříd (společně se učí, společně si čtou, společně jezdí na výlety…).

 

 1. Proč ještě je Máneska dobrou volbou?
 • ve škole máme školní poradenské pracoviště, nabízíme služby školní psycholožky pro žáky i rodiče,
 • věnujeme se prevenci rizikových jevů (projektové dny, třídní pravidla, meziročníková spolupráce…),
 • naše školní jídelna se pravidelně umisťuje na předních příčkách v soutěži
  O nejlepší školní oběd, dokonce byla zlatá,
 • učíme se pomáhat, téměř 30 let jsme hrdou Stonožkovou školou, pořádáme Běh pro Gambii, podílíme se na akcích společnosti Kola pro Afriku i na kampani Zachraňme mořské želvy,
 • věnujeme se ekologii (jedenkrát za měsíc pořádáme sběr starého papíru, sbíráme hliník, třídíme odpady…), jsme členem sítě Škola pro udržitelný život,
 • byli jsme v Guinnessově knize rekordů, k baťovskému výročí jsme vytvořili největší sypaný obraz z barevných písků,
 • o dění ve škole informujeme nejen na webových stránkách a školním facebooku, ale i ve školním časopise Co v žákovské nenajdete, krátkými zprávami ve školní televizi i na školním youtube kanálu,
 • a kromě toho jsme právě ve schvalovacím řízení (s kladným doporučením J) jako budoucí fakultní škola Univerzity Karlovy i Univerzity Tomáše Bati.