Učební plán celkový

1. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace 44+7 44.0
Český jazyk a literatura 33+8 33.0
Anglický jazyk 9+1 9.0
Matematika a její aplikace 20+3 20.0
Matematika 20+3 0.0
Informační a komunikační technologie 1 1.0
Informační a komunikační technologie 1 0.0
Člověk a jeho svět 12+1 12.0
Prvouka 6 0.0
Vlastivěda 3+1 X
Přírodověda 3 X
Umění a kultura 12+1 12.0
Hudební výchova 5 0.0
Výtvarná výchova 7+1 0.0
Člověk a zdraví 10 10.0
Tělesná výchova 10 10.0
Člověk a svět práce 5 5.0
Člověk a svět práce 5 0.0
Volitelné předměty 0+3 0.0
Anglický jazyk 0+3 X

2. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace 33+4 33.0
Český jazyk a literatura 15+3 15.0
Anglický jazyk 12+1 12.0
Další cizí jazyk 6 6.0
Matematika a její aplikace 15+2 15.0
Matematika 15+2 0.0
Informační a komunikační technologie 1 1.0
Informační a komunikační technologie 1 0.0
Člověk a společnost 11+1 11.0
Dějepis 7+1 0.0
Výchova k občanství 4 0.0
Člověk a příroda 21+4 21.0
Fyzika 6+1 0.0
Chemie 4 0.0
Přírodopis 5+2 0.0
Zeměpis 6+1 0.0
Umění a kultura 10+1 10.0
Hudební výchova 4 0.0
Výtvarná výchova 6+1 0.0
Člověk a zdraví 10 10.0
Výchova ke zdraví 2 0.0
Tělesná výchova 8 0.0
Člověk a svět práce 3 3.0
Pracovní výchova 3 X
Volitelné předměty 0+6 0.0
Sportovní výchova 0+6 X
Výtvarné činnosti 0+4 X
Domácnost 0+4 X
Přírodovědný seminář 0+6 X
Německý jazyk 0+2 X