Učební plán 2. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) 6 7 8 9 ŠVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace 33+4 33.0
Český jazyk a literatura 4 4 4+1 3+2 15+3 15.0
Anglický jazyk 3 3 3 3+1 12+1 12.0
Druhý cizí jazyk 3 3 X X 6 6.0
Matematika a její aplikace 15+2 15.0
Matematika 4 4 4+1 3+1 15+2 0.0
Informační a komunikační technologie 1 1.0
Informační a komunikační technologie 1 X X X 1 0.0
Člověk a společnost 11+1 11.0
Dějepis 2 2 1+1 2 7+1 0.0
Výchova k občanství 1 1 1 1 4 0.0
Člověk a příroda 21+4 21.0
Fyzika 1 1+1 2 2 6+1 0.0
Chemie X X 2 2 4 0.0
Přírodopis 1+1 2 1+1 1 5+2 0.0
Zeměpis 2 1 2 1+1 6+1 0.0
Umění a kultura 10+1 10.0
Hudební výchova 1 1 1 1 4 0.0
Výtvarná výchova 2 2 1 1+1 6+1 0.0
Člověk a zdraví 10 10.0
Výchova ke zdraví 1 X 1 X 2 0.0
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0.0
Člověk a svět práce 3 3.0
Pracovní výchova X 1 1 1 3 X
Volitelné předměty 0 2 2 2 0+6 0.0
Sportovní výchova X 2 2 2 0+6 X
Výtvarné činnosti X 2 2 X 0+4 X
Domácnost X 2 2 X 0+4 X
Přírodovědný seminář X 2 2 2 0+6 X
Německý jazyk X X X 2 0+2 X
Celkem základní 28 27 26 23 104 104.0
Celkem disponibilní 1 3 6 8 18 18.0
Celkem v ročníku 29 30 32 31 122 122.0

Poznámky kučebnímu plánu pro 2. stupeň:

V  učebním plánu ŠVP je pro druhý stupeň uplatněno celkem 24 disponibilních hodin:

  1. ročník – všichni žáci

1 disponibilní hodina na posílení výuky přírodopisu

  1. ročník – všichni žáci

1 disponibilní hodina na posílení výuky fyziky

2 disponibilní hodiny: volitelný předmět dle aktuálních potřeb a zájmu žáků

  1. ročník – všichni žáci

1 disponibilní hodina na posílení výuky dějepisu

1 disponibilní hodina na posílení výuky přírodopisu

1 disponibilní hodina na posílení výuky českého jazyka

1 disponibilní hodina na posílení výuky matematiky

2 disponibilní hodiny: volitelný předmět dle aktuálních potřeb a zájmu žáků

  1. ročník – všichni žáci

2 disponibilní hodiny na posílení výuky českého jazyka

1 disponibilní hodina na posílení výuky matematiky

1 disponibilní hodina na posílení výuky anglického jazyka

1 disponibilní hodina na posílení výuky výtvarné výchovy

1 disponibilní hodina na posílení výuky zeměpisu

2 disponibilní hodiny: volitelný předmět dle aktuální nabídky školy