Učební plán 1. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory) 1 2 3 4 5 ŠVP RVP
Jazyk a jazyková komunikace 42+9 42
Český jazyk a literatura 7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 33 +8 33.0
Anglický jazyk X X 3 3 3+1 9+1 9.0
Matematika a její aplikace 20+3 20.0
Matematika 4 4 4+1 4+1 4+1 20+3 0.0
Informační a komunikační technologie 1 1.0
Informační a komunikační technologie X X X X 1 1 0.0
Člověk a jeho svět 12+1 12.0
Prvouka 2 2 2 X X 6 0.0
Vlastivěda X X X 1+1 2 3+1 X
Přírodověda X X X 2 1 3 X
Umění a kultura 12 12.0
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0.0
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 0.0
Člověk a zdraví 10 10.0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10.0
Člověk a svět práce 5 5.0
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 0.0
Volitelný předmět 1 2 X X X 0+3 0.0
Anglický jazyk 1 2 X X X 3 X
Celkem základní 18 18 21 23 24 102 102.0
Celkem disponibilní 3 4 4 2 1 16 16.0
Celkem v ročníku 21 22 25 25 25 118 118.0

Poznámky kučebnímu plánu pro 1. stupeň:

V učebním plánu ŠVP je pro první stupeň uplatněno celkem 16 disponibilních hodin:

V rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučujeme předměty prvouka, vlastivěda, přírodověda.

Prvouka – 1. až 3. ročník s dvouhodinovou týdenní dotací.

Vlastivěda – 4. ročník 2 hodiny, 5. ročník 2 hodiny.

Přírodověda –  4. ročník 2 hodiny, 5. ročník 1 hodina.

 

  1. ročník – 2 disponibilní hodiny: český jazyk (na posílení předmětu)

1 disponibilní hodina: anglický jazyk (příprava žáků na výuku

anglického jazyka)

  1. ročník –  2 disponibilní hodiny: český jazyk (na posílení předmětu)

2 disponibilní hodiny: anglický jazyk (seznámení se základy AJ)

  1. ročník –  2 disponibilní hodiny: český jazyk (na posílení předmětu)

1 disponibilní hodina: matematika (na posílení předmětu)

  1. ročník –  1 disponibilní hodina: matematika (na posílení předmětu)

1 disponibilní hodina: vlastivěda (na posílení předmětu)

1 disponibilní hodina: český jazyk (na posílení předmětu)

  1. ročník –  1 disponibilní hodina: anglický jazyk (na posílení předmětu)

1 disponibilní hodina: český jazyk (na posílení předmětu)

1 disponibilní hodina: matematika (na posílení předmětu)