Obecné informace o školním vzdělávacím programu

Charakteristika školy a ŠVP 

 

 1. Úplnost a velikost školy 

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, má mnohaletou tradici, byla založena v roce 1935. Je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky na prvním i druhém stupni zpravidla po třech paralelních třídách. Nejvyšší povolený počet žáků školy je 810. Nachází se v klidné a příjemné části Baťov. Škola sdružuje základní školu, školní klub, školní družinu a školní jídelnu, která slouží zároveň i pro žáky a zaměstnance sousedního gymnázia.

 

 1. Vybavení školy

Budova školy prošla po povodních v roce 1997 rozsáhlou rekonstrukcí. Opravena byla hlavní budova školy a pro žáky 1. stupně jsme získali novou přístavbu. První a druhé poschodí přístavby využíváme k výuce žáků prvních a druhých tříd. Jsou zde také jazyková pracovna, víceúčelový sálek, ve kterém se děti učí hudebně pohybové výuce, mohou tu relaxovat nebo se věnovat dalším činnostem.

Škola má vynikající materiální vybavení. V přízemí je zřízena učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí a moderně vybavená kuchyňka. Další prostory v této části slouží dětem jako šatny. V hlavní budově jsou umístěny třídy pro žáky 3. – 9. ročníků a specializované pracovny. Jsou zde jazykové laboratoře, počítačová pracovna s dataprojektory, hudebna a odborné učebny pro výuku zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a dějepisu.

Všechny odborné učebny, specializovaná pracoviště a ostatní učebny, které využíváme v maximální míře, jsou vybaveny moderní technikou - interaktivními tabulemi nebo dataprojektory.  Celá škola včetně školního hřiště má přístup k wi-fi síti.

I v jednotlivých kabinetech mají vyučující počítače s připojením na internet. Při vyučování mohou využívat také mobilní dataprojektor, notebooky a iPady. Učitelé mají pro svou práci dostatečné množství potřebné literatury a pomůcek. Dle zájmu si mohou nakoupit pomůcky nové nebo si vytvořit své vlastní materiály. K dispozici mají také několik kopírovacích zařízení, scannery a tiskárny.

Škola má také velkou tělocvičnu, která se může rozdělit skládací stěnou na dvě části. V těsném sousedství školy se nachází školní hřiště
s atletickou dráhou s umělým povrchem, tenisový kurt, hřiště na košíkovou či volejbal a hřiště pro ostatní míčové hry. K výuce atletiky slouží také doskočiště a sektor pro vrh koulí. Za pěkného počasí mohou žáci o velkých přestávkách využívat celý sportovní areál k odpočinku, v případě nepříznivého počasí relaxují v tělocvičně.

Přímo ve škole jsou také prostory pro školní družinu, kde především žáci
z prvního stupně tráví čas po skončeném vyučování.

Žáci druhého stupně pak mohou svůj čas trávit ve školním klubu, který je pro ně otevřen každý den kromě pátku od 13 do 15 hodin.

K pracovním činnostem slouží žákům prvního i druhého stupně školní zahrada, která se rozkládá hned za školním hřištěm. V těchto místech je postavena učebna v přírodě, kde může probíhat především v teplých podzimních a jarních dnech vyučování. Prostory doplňují herní prvky pro žáky školní družiny.

 

 1. Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří přibližně 40 učitelů, 7 vychovatelek školní družiny a školní psycholožka. Ve škole pracují dvě koordinátorky ŠVP, dvě výchovné poradkyně, metodička primární prevence a metodik ICT. Všichni vyučující jsou odborně kvalifikovaní.

Pro zlepšení komunikace a spolupráce vyučujících jsou vytvořeny metodická sdružení, předmětové komise a poradní sbor. Ve škole dále pracují garanti jednotlivých oblastí ŠVP a ročníkoví učitelé. Na společných schůzkách si předávají zkušenosti, vzájemně si pomáhají, řeší problémy a kontrolují svou práci.

Členové pedagogického sboru se pravidelně vzdělávají na kurzech a seminářích dalšího vzdělávání učitelů. Veškeré nové poznatky pak začleňují
do výuky. I v budoucnu chceme podporovat další vzdělávání jednotlivých učitelů, ale i společné vzdělávací akce celého pedagogického sboru.

 

 1. Charakteristika žáků

V naší základní škole se vzdělává přibližně 600 žáků. Jsou mezi nimi i
žáci - cizinci, žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění. Pro všechny vytváříme rovné a vhodné podmínky tak, aby žáci mohli maximálně rozvinout svou osobnost a své schopnosti. Kvalitní mezilidské vztahy a bezpečné prostředí ve škole jsou naší prioritou, kterou zohledňuje i náš minimální preventivní program a práce školního poradenského pracoviště.

Všichni se v rámci svých možností zapojují do školního i mimoškolního života. Prostřednictvím školního parlamentu podávají podněty a připomínky
k životu a organizaci školy.

S výbornými výsledky žáci reprezentují školu na soutěžích a
v olympiádách. Kvalitních výsledků dosahují v oblasti sportu, zvláště pak
v atletice, kopané a především ve florbalu. Několikrát se stali vítězi krajských i republikových turnajů.

Žáci navštěvují ve svém volném čase také zájmové činnosti ve školní družině nebo školním klubu, které si volí z široké nabídky a které vhodně doplňují výuku převážně výchovných předmětů. Jsou zpravidla sportovního, pěveckého, hudebního, či výtvarného charakteru.

Každý měsíc se žáci pravidelně účastní sběru starého papíru a přispívají finanční částkou na školní potřeby pro adoptivního chlapce z Bangladéše. Každý rok se také zapojují prodejem svých výtvarných prací a obrázků
do humanitárních akcí pořádaných hnutím Na vlastních nohou - Stonožka.

Pozornost věnujeme také problematice ekologie, třídíme odpady, zapojujeme se do sběru plastových vršků i použitých baterií a drobných elektrospotřebičů.

 

 1. Profil žáka

Naše úsilí vede k jasnému cíli, a tím je absolvent naší školy, který:

 • prožil povinnou školní docházku v bezpečném a podnětném prostředí a atmosféře, která buduje důvěru v jeho schopnosti;
 • je připraven a motivován ke studiu na střední škole;
 • asertivně komunikuje, spolupracuje a kultivovaně vystupuje;
 • je jazykově vybaven tak, aby se dokázal vyjadřovat v běžných situacích alespoň v jednom cizím jazyce;
 • zvládá základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s informační a komunikační technikou;
 • dosahuje podle svých možností maximálního rozvoje osobnosti;
 • pružně reaguje na nové úkoly;
 • aplikuje získané znalosti a dovednosti v běžném životě;
 • umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky;
 • kriticky myslí, nenechá sebou manipulovat, je si vědom své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žije;
 • dívá se kolem sebe otevřenýma očima.

 

 1. Autoevaluace školy

Škola věnuje pozornost procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Cíle evaluace jsou stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména

v těchto oblastech:

 • soulad výuky se školním vzdělávacím programem
 • individuální vzdělávací potřeby
 • spolupráce s rodinami žáků a širší komunitou
 • výuka
 • vyučovací a školní klima
 • efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků
 • práce učitelů
 • vedení školy
 • výsledky vzdělávání
 • materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky

Získané informace slouží jako zpětná vazba, díky které vyvozujeme kroky vedoucí ke zkvalitnění výuky a školního vzdělávacího programu.

Každoročně vedoucí metodických sdružení a předmětových komisí zpracují shrnující evaluační zprávy, jejichž prostřednictvím vyhodnotíme celý proces realizace školního vzdělávacího procesu. Podklady získané při autoevaluaci jsou součástí výroční zprávy školy.

 

 1. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči probíhá od školního roku 2012 nově. Zachovali jsme minimálně dvakrát ročně společné třídní schůzky, dvakrát ročně informační odpoledne a zavedli jsme tzv. tripartitu, což jsou setkání třídního učitele, rodiče a žáka minimálně jedenkrát ročně. Mimo to mohou rodiče navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími nebo je kontaktovat prostřednictvím emailové pošty. Každá rodina našich žáků obdrží čtyřikrát do roka číslo školního časopisu „Co v žákovské nenajdete“ a i tímto způsobem se může seznámit se životem školy.

Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy informováni také na webových stránkách školy (www.zsotrman.cz) a na sociálních sítích (FB, Instagram).

Ve škole byla zřízena Školská rada a ve své činnosti aktivně pokračuje Spolek rodičů. Pravidelně pořádá sběr starého papíru a večírek rodičů. Zisk
z těchto akcí věnuje na podporu aktivit třídních kolektivů nebo jednotlivých žáků. Spolek rodičů se také finančně podílí na realizaci některých projektů.

Učitelky prvních tříd dlouhodobě spolupracují se sousedními mateřskými školami. Na společných schůzkách si předávají své zkušenosti a postřehy. Před zápisem dětí do 1. třídy zveme budoucí školáky, aby si prohlédli třídy i ostatní prostory školy. Každoročně pořádáme Den otevřených dveří. Pro budoucí prvňáčky připravujeme před prázdninami setkání s paními učitelkami 1. tříd a školní psycholožkou.

Po celou dobu škola pravidelně spolupracuje také s KPPP Zlín a Speciálním pedagogickým centrem Zlín. Vzájemné konzultace a návštěvy speciálních pedagogů pomáhají vyučujícím při práci s dětmi vyžadujícími individuální péči.

V rámci plnění Minimálního preventivního programu připravujeme pro žáky všech ročníků přednášky, besedy a různézajímavé akce. Jedním z cílů výchovy žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů na naší škole je co nejvíce pomáhat při utváření silných osobností, které se budou umět orientovat v problémech, budou umět komunikovat, naučí se odpovídat za svéchování, poznají sama sebe. Jen takto připravený mladý člověk může lépe odolávat nežádoucím jevům, jako je drogová závislost, alkoholismus a kouření, kriminalita a delikvence, virtuální drogy – počítače, televize, video, patologické hráčství, záškoláctví, šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus.

Do výuky jsme již na I. stupni zařadili některá témata týkající se oblasti sociálně patologických jevů. V předmětech prvouka a přírodověda vedeme žáky ke kladnému vztahu a zodpovědnosti za své zdraví a ke zdravému způsobu života. Při různých aktivitách, skupinové práci apod. podporujeme pozitivní vztahy mezi žáky a vzájemnou toleranci. Vhodnými aktivitami upozorňujeme na nebezpečí šikany.

Na II. stupni v předmětu chemie upozorňujeme žáky na nebezpečí zneužívání alkoholu, drog a tabáku. V přírodopise žáci pokračují diskusemi
o vlivu těchto látek na organismus člověka. V zeměpise seznamujeme žáky s existencí rozdílných lidských ras a národů a zdůrazňujeme potřebu tolerance a pochopení odlišných kultur. Ve výchově k občanství hovoříme o různých světových náboženstvích a problematice lidských práv a občanských svobod a základech demokracie. Prostřednictvím historie formujeme úctu žáků ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, smysl pro etnické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných národů, jejich respektování, a pochopení přínosu národních specifik pro současný multikulturní svět. Klademe důraz na pochopení potřeby života v míru jako prvořadé potřeby a jako jediné humánní možnosti řešení současných globálních problémů lidstva. Ve výchověke zdraví vedeme žáky k zamyšlení se nad způsobem svého života, k zodpovědnosti za své zdraví, hovoříme o problematice drog, promiskuity a sexuálně přenosných chorob. V předmětu informační a komunikační technologie upozorňujeme na nebezpečí kyberšikany, virtuálních drog a gamblerství.

Žáci v průběhu školní docházky projdou sérií besed a přednášek, které jsou sestaveny jak systematicky a jsou přizpůsobeny jak jejich věku, tak tematicky. Na I. stupni jsou to zejména témata týkající se rodinných vztahů, zdravého životního stylu, šikany, nebezpečí kouření, prevence kriminality. Na II. stupni pokračujeme především problematikou mezilidských vztahů, nebezpečím šikany, rasismu, xenofobie, nebezpečí zneužívání návykových látek, kriminality mládeže či poruchy příjmu potravy. Podle potřeby zařazujeme do výuky aktuální témata.

Škola je členem AŠSK a mnoho žáků se účastní nejen námi pořádaných sportovních aktivit, žáci jsou úspěšní především ve florbalu.

 

Charakteristika ŠVP 

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Hlavním posláním školy je vzdělávat žáky s porozuměním, v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v jednotlivých vzdělávacích oborech.

ŠVP je přístupný k nahlédnutí v kanceláři zástupkyň ředitele školy, jeho obecné části jsou zveřejněny na internetových stránkách školy.

Naše škola má dlouholetou tradici tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tato tradice nás odlišuje od ostatních škol. Proto jsme na ni navázali a využili ji i k dobré profilaci školy. Naši žáci se učí anglický jazyk od prvního ročníku. Od šestého ročníku nabízíme druhý cizí jazyk, který vyučujeme v tříhodinové týdenní dotaci. Žáci pak mohou v 8. a 9. ročníku pokračovat ve výuce v rámci volitelného předmětu se stejnou časovou dotací. Dále si žáci na 2. stupni mohou vybírat z nabídky volitelných předmětů zaměřených na výpočetní techniku, praktické nebo sportovní činnosti. Záleží jen na žácích, pro kterou možnost se vzhledem ke své další profesní orientaci rozhodnou.

Naším hlavním cílem je vytvořit takový systém výuky, který by vyhovoval každému žáku podle jeho individuálních potřeb, možností a zájmů. Tímto systémem výuky, případně s využitím podpůrných opatření, chceme zajistit, aby se každý žák optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. Snažíme se vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat ho k dalšímu sebevzdělávání.

 

 

 1. Zaměření školy
 • výuka cizích jazyků od 1. ročníků a postupné rozvíjení komunikativních dovedností žáků; druhý cizí jazyk od 6. ročníku s možností výuky po celéčtyři roky;
 • práce s informačními a komunikačními technologiemi;
 • využívání výpočetní techniky ve všech vzdělávacích oborech;
 • osvojování pohybových dovedností, alternativní sporty, školy v přírodě;
 • rozvoj talentu individuálním přístupem a vytváření podmínek pro rovné příležitosti všech žáků
 • spolupráce učitelů, podpora tandemové výuky
 • vzájemné oboustranné učení (žák – žák; žák – učitel; učitel – učitel).

 

Škola podle svých možností připravuje nabídku volitelných předmětů tak, aby kladla důraz na individuální přístup ke vzdělávání žáků a na zodpovědnost žáků za jejich vlastní vzdělávání.

Škola nabízí poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Zajišťujeme individuální pomoc žákům při změně bydliště v souvislosti se změnou vzdělávacího programu.

O své vzdělávací nabídce škola informuje prostřednictvím internetových stránek www.zsotrman.cz, školního časopisu a regionálního tisku.

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

1/ Cíle základního vzdělávání

Vyučující:

 • umožňují žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vedou žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravují žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářejí u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjejí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhají žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu
  s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Žáci:

 • akceptují nutnost celoživotního vzdělávání
 • aplikují teoretické poznatky v praktickém životě
 • zvládají běžnou komunikaci s vrstevníky i dospělými
 • respektují pravidla spolupráce, váží si práce své i druhých
 • jsou si vědomi svých práv, ale i povinností
 • jsou empatičtí, chovají se slušně k lidem, svému okolí i k přírodě
 • jsou zodpovědní za své zdraví, jsou si vědomi možných následků rizikového chování
 • respektují fyzické, kulturní, náboženské a rasové rozdíly mezi lidmi
 • jsou si vědomi svých schopností a dovedností, zodpovědně se rozhodují pro budoucí profesi

 

2/ Cíle školního vzdělávacího programu

 • vytváříme pohodové a bezpečné školní prostředí
 • zajistíme všem žákům rovné příležitosti ke kvalitnímu základnímu všeobecnému vzdělávání, které jim umožní pokračovat ve studiu a dále se zdokonalovat ve zvolené profesi
 • volíme nejvhodnější metody a formy práce, zejména ty, které vedou žáky
  k samostatnosti, tvořivosti a přemýšlení
 • aktivně zapojujeme žáky do procesu učení a vtahujeme je do spoluúčasti na výchovně-vzdělávacím programu školy, motivujeme je k touze
  po sebevzdělávání
 • respektujeme individuální potřeby jednotlivce, posilujeme osobnostní rozvoj dítěte
 • rozvíjíme schopnosti a dovednosti žáků nejen v samotných předmětech, ale i v rámci volitelných předmětů
 • vedeme žáky k dobrému zvládnutí čtenářských a komunikačních dovedností
 • navazujeme na dlouholetou tradici tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků, vytváříme skupiny žáků s přibližně stejnými jazykovými znalostmi, v rámci disponibilních hodin posilujeme výuku cizích jazyků v učebním plánu již
  od 1. ročníku
 • výuku cizích jazyků chceme doplňovat o kontakty se zahraničními školami, snažíme se dle možností zajišťovat výměnné pobyty žáků, poznávací exkurze do sousedních zemí
 • umožňujeme co nejefektivnější práci s informacemi, rozvíjíme schopnosti a dovednosti v práci s počítačem
 • využíváme všech možností školy pro sportovní a kulturní vyžití žáků
 • vedeme žáky k plánování, rozhodování, zodpovědnosti, hodnocení sebe i druhých
 • vedeme žáky k všestranné komunikaci se spolužáky, s ostatními dětmi,
  s učiteli i s dospělými ve škole i mimo ni
 • pořádáme pobytové akce pro žáky – školy v přírodě, poznávací pobyty, adaptační pobyty, školní výlety
 • podporujeme zdravý životní styl - výukaplavání, lyžařský výcvikový kurz
 • podporujeme u žáků účast na kulturních akcích, organizujeme exkurze, kulturně-výchovné pořady a tematicky zaměřené projekty
 • zapojujeme žáky do soutěží a olympiád, využíváme srovnávací testy
 • vedeme žáky k zapojování se do aktivit různých nadací – Stonožka, Adopce na dálku atd.
 • velkou péči věnujeme preventivním programům, spolupracujeme
  se školní psycholožkou, metodičkou prevence a výchovnou poradkyní, se speciálními pedagogy a dalšími odborníky
 • podporujeme další vzdělávání všech pracovníků školy
 • komunikujeme s veřejností, zejména s rodičovskou a informujeme ji
  o životě školy – pravidelné třídní schůzky, informační odpoledne, tripartity, společné akce Sdružení rodičů, školní časopis „Co v žákovské nenajdete“, internetové stránky školy, Otrokovické noviny, další místní tisk atd.

 

3/ Rozvíjení klíčových kompetencí

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. V obsahu vzdělávacího programu jsou klíčové kompetence souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, ale různými způsoby se prolínají. K jejich utváření musí směřovat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Klíčové kompetence rozvíjíme i podporou zvyšování funkčních gramotností – čtenářské, matematické, finanční, prostřednictvím environmentální výchovy a komunikace v cizích jazycích. Zařazujeme informace o Evropské unii a prvky ochrany člověka v mimořádných situacích.

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Naše škola je otevřena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným a mimořádně nadaným. Dodržuje podmínky k přijímání žáků ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů.

Školu mohou navštěvovat i žáci s tělesným postižením, škola je bezbariérová. Mezi patry je možný pohyb pomocí výtahu.

Vedeme evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných a zajišťujeme jim odpovídající vzdělávání.

Vzdělávací program školy je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobního maxima. K vzdělávání a výchově těchto žáků přispívá také pomoc školní psycholožky.

 

 1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá integrací
v běžných třídách s ostatními žáky.

Pokud se u některého žáka projeví déletrvající obtíže, vypracuje škola plán pedagogické podpory. Tento plán sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve spolupráci s výchovným poradcem. Plán pedagogické podpory mápísemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy plánu pedagogicképodpory a organizuje společné schůzky s rodiči i samotným žákem, pedagogy, vedením školy, popř. s odborníky na danou problematiku. Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje a vyhodnocuje. Pokud po třech měsících nevedou podpůrnáopatření k naplnění stanovených cílů, doporučí škola zákonnému zástupci kontaktovat školské poradenské zařízení.

Na základě vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení a na žádost rodičů mohou být tito žáci vyučováni dle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu daného ročníku.

Na základě odborné diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky, forma nápravy, pomůcky a způsob hodnocení. Třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci spolu s výchovným poradcem vytvářejí a realizují individuální vzdělávací plán, se kterým jsou seznámeni i zákonní zástupci žáka. Součástí tohoto plánu je i dohoda s rodiči o spolupráci.

Pro vzdělávací potřeby zajišťuje škola žákům se speciálními vzdělávacími potřebami také materiálně-technické vybavení a další potřebné podmínky. Dle doporučení poradenského pracoviště zajišťujeme asistenta pedagoga.

Poradenskou službu žákům a jejich rodičům poskytuje i školní psycholožka. Mohou se na ni kdykoliv obrátit a požádat ji o konzultaci a podporu v nejrůznějších situacích. Nabízí individuální pohovory rodičům v souvislosti s výchovou a péčí o děti. Pomáhá učitelům v práci se žáky s potížemi v učení, v chování, s komunikačními dovednostmi i s problémy ve vztazích mezi dětmi. Podává informace o dalších subjektech, které zajišťují psychologickou a sociální péči.

 

 1. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

V naší škole je věnována individuální péče také dětem mimořádně nadaným. Tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat.

Na základě doporučení školského poradenského zařízení a na žádost rodičů těmto dětem poskytujeme výuku podle individuálního vzdělávacího plánu. Ten je vypracován třídními učiteli a dalšími vyučujícími podle platného učebního plánu daného ročníku obohaceného o rozšiřující a prohlubující témata. Po dohodě se speciálním pedagogem a výchovným poradcem jsou navrhnuty metody a formy výuky, pomůcky, či případné úpravy vzdělávacího programu. S individuálním vzdělávacím plánem jsou seznámeni i zákonní zástupci žáka.

V rámci výuky těmto žákům umožňujeme individuální práci
se vzdělávacími programy na počítačích, práce s naučnou literaturou, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, referáty k probíranému učivu, logické a problémové úlohy atd. Vyučující kladou na děti vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Různými způsoby podporujeme rozvíjení jejich talentu. Nadaní žáci mohou jednotlivě nebo skupinově navštěvovat i bloky výuky ve vyšším ročníku. V některých výjimečných případech může být žákovi po vykonání komisionální zkoušky umožněno přestoupit do vyššího ročníku.

Talentované žáky vedeme taktně k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. I pro vzdělávací potřeby mimořádně nadaných žáků zajišťuje škola materiálně-technické vybavení a další potřebné podmínky.

Při práci s mimořádně nadanými žáky:

 • učitel ví, co žák umí, a dává mu to najevo
 • nenutíme žáka opakovat základní učivo
 • respektujeme individuální učební tempo, umožníme rychlejší postup v učení
 • umožňujeme práci s více zdroji informací, nabízíme podnětné materiály
 • zadáváme náročnější úkoly, při nichž žák uplatní své nadání a tvořivost, a dlouhodobější projekty
 • pověřujeme žáka řízením a vedením žákovských skupin, pokud je to možné
 • umožňujeme návštěvu vyučovacích hodin ve vyšších ročnících
 • poskytujeme přiměřenou volnost v rozhodování, jak využít ušetřenýčas
 • umožňujeme stanovení vlastních cílů a podílení na hodnocení své práce
 • směřujeme žáka k zapojení do vhodných zájmových aktivitorganizovaných školou
 • podněcujeme k účasti a reprezentaci školy v soutěžích, olympiádách různého druhu
 • úzce spolupracujeme s rodinou, školní psycholožkou a odborným poradenským zařízením